Analiza Na Vladinite Uredbi So Zakonska Sila Doneseni Za Vreme Na Vonredna Sostojba

Анализа на владините уредби со законска сила донесени за време на вонредна состојба – потенцијални ризици од корупција на национално и локално ниво

Анализата е спроведена како активност во акцијата „Антикорупциски политики и ризици во време на вонредна состојба“ во рамки на проектот „Граѓански организации и медиуми против корупција – Коалиција за нулта толеранција“, поддржан од Европската Унија, спроведуван од Транспарентност Македонија и НВО Инфоцентар.

Similar Posts