fbpx

Развој и унапредување на принципите на добро управување и заштита на човекови права во едно општество преку усвојување и спроведување на добри пракси, едукација, истражувања и вмрежување, а сето тоа во согласност со Уставот на Република Македонија, законите, ратификуваните меѓународни договори и Статутот на Здружението.